Творчий звіт вчителя Теленик О.А.

Слайд 

"Математика вчить мислити

і разом з тим вселяє віру

у безмежні сили людського розуму.

Вона виховує волю, характер".

В.О.Сухомлинськй

Слайд  :В Андріївській ЗОШ І ступеня  працюю вчителем початкових класів. Маю вищу освіту, у 1997 році закінчила  ХДПУ . Педагогічний стаж становить 22 років, маю ІІ кваліфікаційну категорію. Вже  п’ятий  рік  я  працюю  над  проблемою  «Використання  інтерактивних технологій на уроках математики». 

Слайд : Кредо інтерактивного навчання:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

Набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти.

Слайд : Актуальність  обраної  мною  теми  полягає  в  тому,  що  використання інтерактивних  технологій  на  уроках  математики  активізує  пізнавальний  інтерес учнів, розвиває їх творчі здібності, стимулює розумову діяльність.

Інтерактивне навчання – це така особлива форма організації навчальної діяльності,яка має на меті створити найсприятливіші умови, у яких кожен учень почуває себе успішним, інтелектуально спроможним.

Виходячи із нових реалій і потреб суспільства, ми розуміємо, що особливістю сучасності є те, що людина, щоб  реалізуватися в суспільстві, повинна вчитися практично все своє життя, активно діяти і природно сприймати зміни. Узгодженість освітнього процесу, освітніх показників, які визначають його якість відповідно до вимог суспільства - це умова, без якої якісна освіта залишається лише на рівні розмов про неї. Продовжуючи працювати так, як працювали раніше, ми не в змозі достатньо якісно виконувати головне завдання освіти - давати таку освіту, яка б дозволяла випускнику адекватно, природно сприймати дійсність, не виживати в суспільстві, а жити гідним життям, реалізовувати свої здібності.

Слайд : Новизна  досвіду  характеризується  пошуком  нових  чи  вдосконалених концепцій,  принципів,  підходів  до  освіти,  суттєвою  зміною  у  змісті,  формах, методах навчання, виховання  і управління освітнім  процесом. Полягає в  цілеспрямованому  формуванні  освітнього  середовища,  що  дозволяє використовувати  сучасні  педагогічні  технології,  які  сприяють  реалізації максимальної самостійності учня на уроці і в позаурочний час; у комбінації відомих методик  і  прийомів,  направлених  на  розвиток  пізнавального  інтересу;  у  розробці наочного  матеріалу  для  розвитку  образного  мислення;  у  розробці  дидактичного матеріалу з використанням інформаційних технологій.

Слайд : Інноваційна  значущість  досвіду  передусім  простежується  в  тому,  що особливістю  освітнього   процесу  є  те,  що  центром  діяльності cтає  учень,  який, виходячи із своїх індивідуальних здібностей і інтересів, вибудовує процес пізнання, виступає в ролі помічника, консультанта, підохочує оригінальні знахідки, стимулює активність, ініціативу і самостійність. Урок із застосуванням інтерактивних технологій – це якісно новий тип уроку, на  якому  учитель  узгоджує  методику  вивчення  нового  матеріалу  з  методикою застосування  новітніх  технологій,  зберігаючи  наступність  по  відношенню  до традиційних педагогічних технологій. Дані технології дозволяють дитині працювати в своєму особистому режимі, не створюючи дискомфорту: «не встиг», «не почув»  і т.д. Між  учителем  і  учнем  складаються  «суб’єкт-суб’єктні»  відносини. Учитель  часто виступає в ролі помічника, консультанта, підохочує оригінальні знахідки, стимулює активність, ініціативу і самостійність.

У  роботі  я  спираюсь  на  наукові  та  практичні  дослідження  вчених  Західної Європи  (Дж.  Дьюї,  В.  Кілпатрік,  Р. Штейнер),  України  (Г.К.Селевко,  Л.Лепіхов, О.Пометун,  І.Іванов,  Є.Ільїн  та  інших),  Російської  Федерації  (В.М.  Масленікова, О.В.  Хуторськой,  А.Єршов).  Використовую  досвід  педагогів-новаторівЛ.Виготського, Б.Нікітіна, О. Пометун. 

Слайд : Автором інтерактивного навчання в Україні є Олена Іванівна Пометун і вона писала ,що використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати ідею співробітництва тих,хто навчається ,сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці і створення доброзичливої атмосфери.

Ефективним  шляхом  виховання  у  школярів  зацікавленості  до  вивчення предмета і розвитку пізнавальних процесів, що відбуваються на уроці, є дидактичні ігри та різноманітні ігрові прийоми. Основна мета навчальної діяльності учнів: зрозуміти так, щоб пояснити. В.Сухомлинський  говорив,  що  школа  має  бути  не  коморою  знань,  а середовищем  думки.  Тоді  предмет,  що  його  викладає  вчитель,  стає  не  кінцевою метою його діяльності, а засобом розвитку дитини.

 « Духовне життя дитини повноцінне тільки тоді , коли вона живе у світі гри,казки, музики,фантазії,творчості. Без них вона-засушена квітка»,- говорив великий педагог В.Сухомлинський.У своїй педагогічній діяльності я обрала такі напрями:

- розвивати дитину як неповторну індивідуальність;

- формувати в неї творчий потенціал,нестандартність думки, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

Щоб процес мислення відбувався вільно, школярі глибоко розуміли навчальний матеріал,вміли застосовувати набуті знання, виконували такі розумові операції,як аналіз і синтез,уміли розмірковувати,аргументувати свою думку,використовую у своїй роботі інтерактивні форми і методи. Серед них: рольові ігри, роботу в парах, в групах.

Робота в парах дозволяє отримувати рідкісну за традиційним навчанням можливість говорити,висловлюватись.

Слайд : Класифікація інтерактивних технологій навчання:

 • Технологія кооперативного навчання
 • Технологія колективно-групового навчання
 • Технології ситуативного моделювання
 • Технології опрацювання дискусійних питань

Інтерактивні технології кооперативного навчання

 • -робота в парах;
 • -ротаційні(змінювані трійки);
 • -два-чотири-всі разом;
 • -карусель;
 • -робота в малих групах;
 • -акваріум.

Інтерактивні технолог колективно-групового навчання

 • -мікрофон;
 • -незакінчені речення;
 • -мозковий штурм;
 • -навчаючи-учусь;
 • -ажурна пилка;
 • -дерево рішень

Технології ситуативного моделювання

 • симуляції або імітаційні ігри;
 • -спрощене судове слухання;
 • -громадські слухання;
 • -розігрування ситуації за ролями

Технології опрацювання дискусійних питань

      -метод ПРЕС;

-займи позицію;

-зміни позицію;

-неперервна шкала думок;

-дискусія;

-дискусія в стилі телевізійного шоу;

-оцінювальна дискусія;

-дебати.

Слайд   Структура таких уроків складається з 5 етапів:

 • мотивація
 • оголошення, представлення теми та очікуваних результатів
 • актуалізація знань, надання необхідної інформації
 • актуалізація знань, надання необхідної інформації
 • рефлексія

Слайд  Результативність такої роботи полягає в тому, що учні:

 • Уміють спостерігати, аналізувати,використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях;
 • Володіють елементарними прийомами запам'ятовування,творчою уявою і мисленням;
 • Мають великий словниковий запас;
 • Можуть вільно висловлювати свої думки;
 • Можуть співпрацювати в групах і парах,самостійно організовувати свою роботу.

Слайд Застосування інтерактивних технологій має багато переваг

- у роботі задіяні всі учні;

- школярі вчаться працювати в групі(команді);

формується доброзичливе ставлення до опонента;

-кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;

-створюється ситуація успіху;

-за короткий час опановується багато нового матеріалу;

-формуються навички толерантного спілкування,вміння аргументувати свою точку зору,знаходити альтернативне рішення проблеми;

-значно підвищується особистісна роль вчителя - він виступає як лідер,організатор.Так як в нашій школі дітей в класі не багато, я часто практикую інтерактивну технологію інтерактивного навчання "Робота в парах", даю учням наступні завдання:
- обговорити хід розв'язання прикладу (задачі), а потім самостійно записати розв'язання в зошит;
- розглянути і проаналізувати запропоновані з підручника або написані на картках різні способи розв'язання завдань;
- обговорити хід розв'язання прикладу або задачі;
- обговорити відповіді на запитання;
- розробити запитання до інших учнів класу;
- зробити висновок

На одному уроці стараюсь використовувати одну – дві інтерактивні вправи, а не цілий їх комплекс.

Інтерактивні технології допомагають досягти мені в роботі кращих результатів, кращого засвоєння навчального та програмового матеріалу. Ось уже декілька років використовую їх у своїй роботі.

Легко і ефективно поєдную з традиційними формами та методами навчання і застосовую на різних етапах уроків такі інтерактивні технології:

Для розв'язання логічних завдань з математики або завдань, у розв'язанні яких ще не набули учні достатнього рівня, пропоную технологію "Два—чотири—всі разом".
Пропонує спочатку самостійно, за відведений час, подумати і знайти спосіб розв'язання завдання. Тоді, учні об'єднуються в пари з сусідом по парті і обмінюються своїми ідеями та знаходять спільне рішення. Коли відведений час вичерпався, об'єдную учнів у четвірки. Для зручності можна об'єднати по дві парти, що стоять одна за одною. Тепер школярі діляться своїми думками щодо способів розв'язання завдання і доходять спільної згоди. По закінченні часу учні визначають, хто представлятиме спосіб розв'язання завдання.

З метою організації пізнавальної активності учнів, задоволення школярів у спілкуванні та співпраці, формування позитивної мотивації освітньої діяльності часто організовую групові форми роботи.

Роботу в групах організовую в процесі роботи над задачами, опрацювання яких потребує застосування колективної творчості.

Об’єднуючи учнів у групи, враховую рівень розумового розвитку, тип темпераменту, інтереси, симпатії кожного учня. Користуюся методи поділу за картками, кольоровими фішками, геометричними фігурами, або ж буквами алфавіту.

    Розвитку пошукової спрямованості мислення, прагненню до знаходження кращих варіантів розв'язку завдань дуже доцільно використовувати відому інтерактивну технологію колективного обговорення „Мозковий штурм". Ця технологія спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. Мета „Мозкового штурму" в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу.

Метод „ПРЕС” Дана технологія відкриває можливості доводити, висловлювати свої думки, обґрунтовувати свої міркування за певним алгоритмом: „Я вважаю, що...”, „тому що...”, „наприклад..”, „отже, я вважаю...” Завдання для учнів. Прослідкувати зміну результатів від зміни одного з компонентів при виконанні арифметичних дій і довести її, користуючись опорними словами. Наприклад: – Я вважаю, що при збільшенні одного з доданків на кілька одиниць, збільшиться і сума на стільки ж одиниць. – Тому, що чим більше число ми будемо додавати, тим більший результат ми будемо отримувати.

„Займи позицію” Дана технологія дає можливість кожному учневі продемонструвати різні думки, обґрунтувати свою позиціюсвоєї роботи.

Таким чином, використання інтерактивних технологій на уроках математики дає можливість збагачувати світоглядну і моральну основу суджень як окремої особливості, так і громадської думки учнівського колективу. За допомогою подібних інтерактивних вправ можна глибше осмислювати актуальні явища громадського, культурного, міжнародного життя, навчитися поважати власну думку, зрозуміти, що не завжди те, що висловлює більшість, є істиною.

І в цілому, інтерактивне навчання є однією з найбільш гнучких форм включення кожного учня в роботу, забезпечує перехід від простих до складних завдань, вчить використовувати не готові знання, а здобувати їх із власного досвіду, що веде до розвитку мислення - творчого і діалектичного. Новітні підходи до організації навчання роблять освітній процес різноманітним, цікавим та ефективним, а найкориснішим у такому навчанні є те, що математика починає подобатися учням.

Протягом навчального року проводжу відкриті уроки,(урок з математики в 1 класі на тему «Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання. Вимірювання довжини відрізків за допомогою лінійки», урок з основ здоров’я» Правила здорового харчування»позакласні заходи для вчителів школи , батьків.  Виступаю з доповідями на засіданнях шкільного методичного об'єднання, ділюся досвідом роботи на педагогічних радах, шкільному методичному об'єднанні. Беру участь у вебінарах.

                                                                                                                                                             Висновки

  Використовуючи інтерактивні методи для формування в учнів ключових компетентностей досягла таких результатів: учні на уроках швидше сприймають новий матеріал, кожне завдання виконують із задоволенням. Вони стали доброзичливішими, уважнішими один до одного, допомагають одне одному у навчанні, проявляють почуття радості за успіхи інших. Працюючи в пошуку найбільш результативних методів роботи, я дійшла висновку, що процес формування вмінь і навичок стає набагато результативнішим, якщо організувати навчання у співробітництві, яке ґрунтується на спільній діяльності і взаєморозумінні вчителя і учнів. Саме таке навчання, з використанням інтерактивних технологій, сприяє формуванню ключових компетентностей учнів, підвищує інтелект дитини, зміцнює її віру у власні здібності, стимулює активність і творчість.

Початкова школа – це значною мірою світ гри, прогулянок,розмов, творчості, веселих колективних справ. Тому я стараюся добре організувати виховну роботу, де б дитина змогла проявити свою сутність, такі якості, як турботливість, активність, кмітливість, творчі нахили, відповідальність, самостійність.

Родинні свята, екскурсії, прогулянки, подорожі в природу, години спілкування, літературно-музичні композиції проведені мною у школі, сприяють розвитку кожного учня, підносять дітей, допомагають їм утвердитися серед друзів.

  Використання інтерактивного навчання не самоціль. Це лише засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно-орієнтоване навчання.

    Інтерактивна навчальна діяльність сприяє розвитку тих особистісних якостей, які не можуть розвивати вербально:

- уміння працювати в колективі;

- брати відповідальність за свій вибір;

- аналізувати результати своєї діяльності;

- відчувати себе членом команди.

Головним досягненням вважаю, що ми стали соратниками, родиною.

Навчальні заняття для мене та моїх учнів — постійний пошук, спільна праця, в основі якої довіра та спільне бажання досягнути бажаний результат

Але у процесі застосування інтерактивного навчання постійно виникали різні проблеми та труднощі:

 • часто молодші школярі не вміють слухати інших, об’єктивно оцінювати їх думку, рішення.
 • труднощі в малих групах: лідери намагаються “тягнути” групу, а слабші учні відразу стають пасивними.

Для подолання складності застосування інтерактивних технологій я ретельно аналізувала свою роботу. Мені вдалося за допомогою різних спостережень, ігор, форм спілкування як в урочний, так і позаурочній час здобути довіру дітей, встановити з ними контакт, зрозуміти їхні задуми, переживання. А це все допомагає знайти правильний підхід до кожної дитини. Але, на жаль, наприклад, бути «лідером» в групі навчилися не всі діти, тому що дитяча творчість заснована і на наслідуванні.

Позакласна робота є добрим помічником у реалізації багатьох навчальних і виховних завдань. У своїй роботі приділяю цьому багато часу, виховна робота допомагає досягти кращого засвоєння школярами досліджуваного на уроках матеріалу.

Виховну роботу в класі я планую враховуючи сучасні вимоги до розвитку особистості дитини - розумної, творчої, активної. Засвоєння, збереження й розвиток традицій і звичаїв українців - важливий спосіб зміцнення національної свідомості. У народі є повір’я: той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми й богом. Знання про свої родини охоплюють походження батьків, їх соціальний стан, сімейні зв’язки. Із цією метою вже з учнями 1 класу починаємо збирати фотографії самих старших членів родини: прабабусь, прадідів та інших членів родини. Діти не тільки приносять, але й вчаться розповідати про членів своєї родини. Ця робота цінна тим, що діти вивчають свій родовід. Я намагаюся підкреслити, що за давнім українським звичаєм неодмінно треба було знати про всю родину до 7-го коліна. Батьки разом зі мною отримали задоволення від сімейних свят «Моя родина. Мій клас завжди бере участь у всіх загальношкільних заходах.

Це все створює умови для зближення батьків класу.

В самоосвітній діяльності використовую не тільки фахову та спеціальну літературу, але велику увагу приділяю сучасним новітнім інформаційним технологіям. Курси допомогли мені зосередитись на досягнутому, систематизувати накопичене, а також дали мені багато в особистому розвитку. Мені здається, що я стала сильнішою, як особистість. Приємно було спілкуватися з людьми, які переймаються тими ж проблемами, що і ти. Розуміння того, що є однодумці, творчі і невгамовні вчителі, підбадьорює, заряджає енергією, з’являється бажання бути вчителем, який використовує передові технології.

На курсах я пройшла навчання за програмою спецкурсу « Розвиток громадянських компетентностей в Україні», отримала сертифікат. Також пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році відповідно до Концепції «Нова українська школа», що засвідчую отриманим сертифікатом. 

Мною був проведений відкритий урок з основ здоров’я на тему «Здоров’я і харчування. Народні традиції харчування», який опублікований на методичному порталі, що засвідчую сертифікатом.

Підводячи підсумок, хочеться ще раз відзначити, що проаналізувавши свою роботу, знову переконалася в правильності вибору проблеми, над якою працюю.

Мій педагогічний світ - це світ інтерактивних технологій, за допомогою них я можу реалізувати будь-яку навчальну або виховну задачу, максимально наблизившись до життєвих ситуацій, а в таких умовах розвиток життєвих компетентностей учнів досягає найвищого результату.